Konkurs Fair

REGULAMIN KONKURSU NA 50 LECIE MARKI F.A.I.R.

 

§ 1 DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą – konkurs prowadzony pod nazwą 50 lecie F.A.I.R. na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b.„Organizator” – organizatorem Konkursu jest THZ Incorsa Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Marconich 3, 02-954 w Warszawie

c.„Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest THZ Incorsa Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Marconich 3, 02-954 w Warszawie oraz firma F.A.I.R.  S.r.l.

d.„Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu musi posiadać pozwolenie na zakup broni gładko lufowej. 

e.„Nagrody”

- I miejsce: Bock marki F.A.I.R. 50-ty Anniversary w kalibrze 12, jednostka o wartości 7 950,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

- każdy uczestnik otrzyma zestaw jubileuszowy od marki F.A.I.R.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki F.A.I.R.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 01 marca 2021 r. o godz. 10:00 i trwa do dnia 31 maja 2021 roku, do godziny 24:00 (do tego czasu można nadsyłać zdjęcia)

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage firmy THZ Incorsa Sp. z o.o. w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/Incorsapl

5. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu musi posiadać pozwolenie na zakup broni gładko lufowej. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

1 . Zadanie konkursowe i tryb konkursu:

W dniu rozpoczęcia konkursu, 01.03.2021, na fanpagu (https://www.facebook.com/Incorsapl) firmy THZ Incorsa Sp. z o.o.  opublikowany będzie post konkursowy.   

- Post będzie zawierał odnośnik do szczegółowego regulaminu konkursu.

- Uczestnik konkursu w komentarzu postu konkursowego publikuje konkursowe zdjęcie przedstawiające swoją broń marki F.A.I.R.

- Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować tylko jedno zdjęcie konkursowe.

- Zdjęcia można nadsyłać również drogą mailową na adres media@incorsa.pl lub drogą pocztową na adres THZ Incorsa Sp. z o.o. ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

- Zdjęcia przesłane w ten sposób zostaną opublikowane w ciągu 24h od ich otrzymania przez pracownika firmy THZ Incorsa Sp. z o.o.

- Zadaniem uczestnika jest zebranie jak największej ilości „polubień” lub innych „reakcji” pod swoim zdjęciem.

- Zwycięzcą zostaje właściciel broni posiadający uprawnienia do zakupu broni gładoko lufowej. Dopuszczamy aby zdjęcie wykonała, lub opublikowała osoba nie posiadająca uprawnień. W takiej sytuacji, musi się to odbyć za zgodą właściciela broni jak również konieczna jest informacja pod publikacją w czyim imieniu zgłaszane jest zdjęcie konkursowe.

- Zwycięzcą konkursu zostaje właściciel broni, której zdjęcie zdobędzie największą ilość polubień do 31.05.2021 do godz. 24:00.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- Opublikować w komentarzu pod postem o konkursie (zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/Incorsapl),  zdjęcia posiadanej broni marki F.A.I.R.

- Lub przesłać zdjęcie w formie papierowej na adres THZ Incorsa Sp. z o.o. ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

- Lub w wersji elektronicznej drogą mailową na adres media@incorsa.pl

- Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczony zostać może również Uczestnik, który:

- Wpisał komentarze zawierające treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste innych osób bądź Organizatora,

- Do publikacji zdjęcia wykorzystywał fałszywe profile użytkownika na portalu facebook.com.

4. Wyniki Konkursu zostaną podane 1.06.2021. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane w formie postu na profilu https://www.facebook.com/Incorsapl

5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy / przedstawiciele firmy THZ Incorsa Sp. z o.o.

 

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

- I miejsce: Bock marki F.A.I.R. 50-ty Anniversary w kalibrze 12, jednostka o wartości 7 950,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

- każdy uczestnik otrzyma zestaw jubileuszowy od marki F.A.I.R.

Wartość rynkowa nagród może wzrosnąć w związku z drastycznym wzrostem kursu EURO, co wiązać się będzie z wyższą kwotą podatku od wygranych.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www.incorsa.pl

b. Spełnić warunki podane w §3 ust. 2.

 

§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

 

§ 6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021 roku.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest THZ Incorsa Sp. z o.o. ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników w poście na fanpagu: https://www.facebook.com/Incorsapl.

2. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia konkursu, tj. do 30 listopada 2021 roku, z siedziby Organizatora, mając przy sobie aktualny dowód osobisty oraz pozwolenie na zakup broni danego rodzaju. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w poście na fanpagu https://www.facebook.com/Incorsapl wraz z podaniem jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z wręczenia nagrody. Laureaci nagród zobowiązują się również do przesłania na adres: media@incorsa.pl zdjęć ze strzelnicy lub łowiska z wygraną nagrodą w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania nagrody. Termin odbioru nagrody może zostać przesunięty przez Organizatora ze względu na sytuację epidemiczną. Nagrody są produktami nowymi, które dopiero zostaną wysłane przez producenta do siedziby Organizatora.

3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) czy przekazania jej na osoby trzecie.

5. Uczestnik będzie musiał uiścić na rzecz organizatora kwotę należnego podatku, tj. 10%

(art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku będzie mógł otrzymać swoją nagrodę.

6. Organizator zobowiązuje się do naliczenia i pobrania, a także odprowadzenia podatku od nagrody do właściwego dla Organizatora Urzędu Skarbowego. Zwycięzca ma obowiązek wskazać Urząd Skarbowy wraz z adresem, w którym dokonuje rozliczenia podatków.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora THZ Incorsa Sp. z o.o. ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: media@incorsa.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz adres mailowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na podany adres mailowy w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.incorsa.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu Konkursu.

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani nie jest wspierany, przez właściciela serwisu Facebook.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

Sprawdź stan połączenia z internetem