RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Handlu Zagranicznego INCORSA Sp. z o.o. (THZ INCORSA Sp. z o.o.), ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa,

2) kontakt z Administratorem danych - incorsa@incorsa.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy

Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Prawnie uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej jest obsługa klienta oraz marketing bezpośredni

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10-20 lat (na podstawie odrębnych przepisów)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy